Консултантски услуги

Консалтинг

Остварувањето на бизнис цели кои ќе бидат во согласност со почитување на животната средина и целите за одржлив развој не значи добро само за компанијата, туку за целокупното општество! Без разлика дали ви треба проценка на влијанието врз животната средина или партнер на целокупното ваше работење, сеопфатните услуги за советување ќе ви овозможат да ги предвидите и анализирате влијанијата врз животната средина во секоја фаза од вашиот проект или бизнис генерално. Нашето долгорочно искуство, посветеноста, експертизата и широкот познавање за локалното законодавство ќе ви овозможи да донесете вистински одлуки, испорачате одржливи решенија кои што ќе исполнуваат строги еколошки стандари.

Консултантските услуги ги опфаќаат:

  • Познавање на регулативите и политиките за животната средина и одржливиот развој;
  • Развој на стратегија на одржлив развој на макро и микро ниво вклучувајќи ги клучните елементи и поими за формирање на стратешки документи и основната рамка врз основа на која треба да се креираат овие документи;
  • Примена на индикатори за следење и мерливост на процесот на имплементација на концептот на одржлив развој;
  • Oдржливост во домови;
  • Изготвување извештаи од областа на животната средина;
  • Ефикасно користење на ресурси (суровини, вода, енергија) и користење на обновливи извори на енергија;
  • Воведување и спроведување на концепт за почисто производство и анализа на животниот циклус на производите;
  • Организирање состаноци за презентирање проекти;
  • Организирање обуки за усогласеност во областа на животната средина итн.
Со почитување на нормите, правилата и законитосите сме одговорни спрема животната средина, заедницата, но и кон нашата иднна.