Аналитичар на одржлив развој

Прирачник: Аналитичар на одржлив развој

Прирачникот “Аналитичар на одржлив развој” е базиран на верифицираната посебна образовна програма и стандардот на занимање “Аналитичар на одржлив развој” и во него се опфатени сите модули наведени во програмата. Тој е првенствено наменет за учесниците во програмата каде има улога на помошно средство за учење и во него се содржани соодветни насоки за понатамошно учење и дополнително истражување на оваа тема. Секој од модулите претставени во програмата е подетално објаснет и разработен во прирачникот, а за некои од модулите се претставени и конкретни примери.