Сертифициран аналитичар

Верифицирана посебна програма “Аналитичар за одржлив развој“- ЈУ Центар за образование на возрасните

Врз основа на член 21-а и член 36 став алинеја 8 од Законот за образование на возрасните ( „Службен весник на Република Македонија“, бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 146/15, 30/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Центарот за образование на возрасните беше донесено решение со бр.10-40 од 10.08.2018 со кое се утврди дека се исполнети условите за верификација на посебна програма „Аналитичар за одржлив развој“.

Верификација на установа за образование на возрасните- Министерство за образование и наука

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 85/08, 167/10 и 51/11) и член 22 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 144/14, 146/15 и 30/16) и Правилникот за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните (Службен весник на Република Македонија, бр.210/16) од страна на Министерството за образование и наука, беше донесено решение со бр.12-2346 од 17.10.2018 при што се верифицира установата за образование на возрасните за реализизација на посебна програма Аналитичар за оддржлив развој.

Сертифицирани аналитичари

Елена Кочовска
Образование: Средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Анализира материјални и енергетски биланси
 • Собира еко - податоци
 • Предлага мерки за одржливост во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Љубица Ковачева
Образование: високо
диполомиран инжинер- технолог, насока полимерни материјали, дизајн и менаџмент
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко - податоци
 • Предлага мерки за одржливост во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Ѓурѓица Нелковска
Образование: високо
диполомиран архитект
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Анализира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко - податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите делумно и при извршувањето на работните задачи има потреба од надзор.

Јана Ангеловска
Образование: високо
магистер по инжинерство за животна средина
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко - податоци
 • Предлага мерки за одржливост во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Ива Николова
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Анализира материјални и енергетски биланси
 • Собира еко - податоци
 • Предлага мерки за одржливост во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Ивана Маркоска
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECP

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.