Сертифициран аналитичар

Моника Илкова
Образование: високо
дипломиран индустриски дизајнер
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECP
 • Собира еко - податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Maрко Ичкаров
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECP
 • Собира еко - податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите делумно и при извршувањето на работните задачи има потреба од надзор.

Филип Давчевски
Образование: средно
eлектро техничар
Компетенции:
 • Идентфикува чинители за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Препознава имплементатори на стратегија за одржлив развој
 • Изработува еколошка политика
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECP
 • Собира еко - податоци
 • Применува индикатори за соодветен ентитет
 • Применува алатки за анализи на операции
 • Предлага мерка за одржлив развој во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Славица Силјанова
Образование: високо
дипломиран инжинер- технолог
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Препознава имплементатори на стратегија за одржлив развој
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко-податоци

Kaндидатот ги совлада компетенциите делумно и при извршување на работните задачи има потреба од надзор.

Тамара Стоименовска
Образование: високо
дипломиран машински инжинер, насоки енегетика и екологија
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко-податоци

Kaндидатот ги совлада компетенциите делумно и при извршување на работните задачи има потреба од надзор.

Горан Балески
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Препознава имплементатори на стратегија за одржлив развој
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко-податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Ангела Џеповска
Образование: високо
дипломиран градежен инжинер
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко-податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Алберт Бериша
Образование: високо
дипломиран електро инжинер, насока енергетика, автоматизација и обновливи извори на ел.енергија
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR

Kaндидатот ги совлада компетенциите делумно и при извршување на работните задачи има потреба од надзор.

Маргарита Митевска
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко податоци

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Маја Сиљаноска
Образование: средно
Компетенции:
 • Применува основни поими за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Препознава придобивки од еко - иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.

Наталија Тасевска
Образование: високо
дипломиран електро инжинер, насока електро енегетика и обновливи извори на енергија.
Компетенции:
 • Идентификува чинители за одржлив развој
 • Дискутира глобални економски трендови
 • Познава компоненти за формирање стратешки документи
 • Изработува еколошка политика
 • Анализира можности за примена на еко-иновација
 • Селектира индикатори за одржлив развој
 • Предлага мерки за RECR
 • Собира еко-податоци
 • Применува индикатори за соодветен ентитет
 • Применува алатки за анализа на операции
 • Предлага мерки за одржливост во домот

Кандидатот ги совлада компетенциите на задоволително ниво и е оспособен за самостојна работа со поддршка.